1. Creatinine - also cr, Crea, CRE, Crn, Cn and CTN
    2. Creatine transporter - also CRT

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X