1. Cycloheximide - also CHX, CH, CX, CHM, CHI, Cy, CYH, CYC, cyx and Cyclo
    2. Cefuroxime - also CFX

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X