1. Calmodulin-dependent protein kinase - also CaMK and CaM-PK
    2. Calmodulin-dependent protein kinase II - also CaMKII, CaM-KII, CaMK-II, CamPKII, CaMK and CaM-II

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X