1. Calmodulin-dependent protein kinase II - also CaMKII, CaM-KII, CamPKII, CaMK, CaM-II and CaM-kinase
    2. CaM-dependent protein kinase II - also CaMKII and CaM-KII

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X