1. Doing Business As - also D/B/A
  2. DataBase Administrator
  3. Database Administration - also DA
  4. Design Business Association
  5. Dolichos biflorus agglutinin
  6. Design basis accident
  7. Diode Box Assembly
  8. Data Base Administrator - also DBAd
  9. Date Book Archive
  10. DB adjusted
  11. DeciBel Adjusted
  12. Decibels Adjusted
  13. Dentin bonding agent
  14. Dentine bonding agent
  15. Daytime Broadcasters Association
  16. Decibels A-weighted
  17. Decibels on A-weighted scale
  18. Dentin bonding agents - also DBAs
  19. Dibenzanthracene - also DB[a,h]A, DB[a,c]A and DB[a,j]A
  20. Dibenzacridine - also DB[a,h]ACR
  21. Dibenzoanthracene - also DB[a,h]A
  22. Dibromoacetic acid - also DBAA
  23. Donor-bridge-acceptor - also D-B-A

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X