1. Distributed Computing Environment
  2. DCI EUROPE
  3. Data Communications Equipment
  4. Data Communication Equipment
  5. Defense Combat Evaluation
  6. Defense Coordinating Element
  7. Department of Civil Engineering
  8. Detector Control Electronics
  9. Deployment Control Electronics
  10. Domestic Credit Expansion
  11. Distributed Computing Equipment
  12. Data Collection Event
  13. Data Carrier Equipment
  14. Data Circuit-terminating Equipment
  15. Data Circuit terminating Equipment
  16. Double-contrast barium enema - also DCBE

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X