1. DUCATI
  2. Dense Upper Cloud
  3. Digital Uplink Command
  4. Distinguished Unit Citation
  5. Decision Unit Coordinator
  6. Data Unit Collection
  7. Defense Unit Commander
  8. DeVry University-Chicago
  9. Division Of University Computing
  10. Dominican University of California
  11. IATA code for Halliburton Field, Duncan, Oklahoma, United States
  12. Duff and Phelps Utility and Corporate Bond Trust, Inc.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X