1. Digital Interface Unit - also DIFU
  2. Data Interface Unit
  3. Data Information Unit
  4. Death in utero
  5. Defense Intelligence University
  6. Dedicated Interface Unit
  7. Detector Interface Unit
  8. Diuretic
  9. Diversification Implementation Unit
  10. Drone Interface Unit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X