1. Emergency Operations Center
  2. EOS Operations Center
  3. Emergency Operations Centre
  4. Equal Opportunities Commission
  5. Emergency Operating Center
  6. End of Contract
  7. Embedded Operations Channel
  8. Engine Order Capability
  9. Earth Observation Center
  10. Epithelial ovarian cancer
  11. Engine-out Capability
  12. End Of Conversion
  13. End of cycle
  14. Embedded Operation Channel
  15. Early Operational Capability
  16. Earth's orbital chirality
  17. Earth Observation Centre
  18. Elastic Optic Coefficient
  19. Employment Opportunity Commission - also EEOC
  20. Emergency obstetric care - also EmOC
  21. Epithelial ovarian carcinomas - also EOCs
  22. Epithelial ovarian cancers - also EOCs
  23. Ethoxycarbonyl - also ETOC

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X