1. Engineering Change Notice
  2. Equivalent carbon number
  3. Equipment Control Number
  4. Explicit Congestion Notification
  5. Escherichia coli strain Nissle 1917
  6. Emergency Communications Network
  7. ELECTRONIC CHANGE NOTICE
  8. Electronic Communications Network
  9. Engineering as Collaborative Negotiation
  10. Encoding Control Notation
  11. Environmental Change Network
  12. European Counter Network

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X