1. Field-programmable read-only memory
    2. Fusible Link Programmable Read Only Memory
    3. Field Programmable Read Only Memory

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X