1. Grade point average
  2. GENERAL PURPOSE ANALYSIS
  3. General Purpose Amplifier
  4. Global Presence Architecture
  5. Global Programme on AIDS
  6. Global Programme of Action
  7. GNU Privacy Assistant
  8. Gas Production Association
  9. Gay Police Association
  10. Gastroprotective agent
  11. Gelatin particle agglutination
  12. Generalized procrustes analysis
  13. GIDEP Problem Advisory
  14. Gigapascal
  15. Global Plan of Action
  16. Grade point averages - also GPAs
  17. Glycophorin a - also GYPA

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X