1. Left circumflex - also LC and LCf
  2. Left circumflex artery - also LCA, LCXA and LC
  3. Left circumflex branch
  4. Left circumflex coronary - also LCC
  5. Left circumflex coronary artery - also lcxca, LCCA, LC, LCA and LCF
  6. Logistical coordination exercise

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X