1. Lotus Development Corporation
  2. Less-developed country
  3. Leadership Development Center
  4. LATITUDE DATA COMPUTER
  5. London Dumping Convention
  6. Less Developed Countries - also LDCs
  7. Least Developed Country - also LLDC
  8. Long Distance Carrier
  9. Local Defense Center
  10. Lot Date Code
  11. Lab data control
  12. Land Defense of CONUS
  13. Land Defense of
  14. Large decidual cells
  15. Least developed countries - also LDCs
  16. Lidocaine - also L, Lid, LIDO, Ld and LC

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X