1. MCNEILUS
  2. Multi-Chip Unit
  3. Microprocessor Control Unit
  4. Medium close-up
  5. Master Control Unit
  6. Memory Control Unit
  7. Micro Controller Unit
  8. Mission Control Unit
  9. Multipoint Control Unit
  10. Modular Concept Unit
  11. Maintenance Control Unit
  12. Message Control Unit
  13. MICROPROGRAM CONTROL UNIT
  14. Mechanisms Control Unit
  15. Maintenance Coordinator Unit
  16. Management and Cascade Unit
  17. Managment and Cascade Unit
  18. Micturating cystourethrography - also MCUG
  19. Micturating cystourethrogram - also MCUG
  20. Morgan Stanley Dean Witter and Co. - also MBK, MCB, MHT, MJP, MRP, MSU and MWD

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X