1. Military standards - also MILSTD, MILS and MIL-STD
    2. MILitary STanDard - also MILSTD, MIL-STD, MS, MILS, MILSTAND and MIL

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X