1. Multiplex - also MPX and Mx
  2. MUltipleXer - also MUXER
  3. Multiplexing - also M
  4. Multi-Channel - also MC
  5. Multi-User eXperience
  6. Multiplex Equipment
  7. Multiplex, Multiplexer
  8. MUltipleXer or MUltipleXing
  9. Multiplexing equipment
  10. MUltipleXor

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X