1. Nothing But Initials
  2. National Bridge Inventory
  3. National Bureau of the Investigation
  4. Non-battle injury
  5. Newport Business Institute
  6. Neuromotor Behavioral Inventory
  7. No bony injury
  8. No bone injury
  9. Nuclear Burst Indicator
  10. National Business Initiative
  11. Nile Basin Initiative
  12. Neutral beam interface
  13. Nitrobenzylthioinosine - also NBTI

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X