1. National child benefit
  2. National Computer Board
  3. National Children's Bureau
  4. Network Control Block
  5. Nationalized Commercial Bank
  6. National Certification Body
  7. National Codification Bureau
  8. Needle core biopsies - also NCBs
  9. Nebraska College of Business
  10. Net change of biomass
  11. Needle core biopsy
  12. Never Change Baby
  13. Node Control Block
  14. Network Circuit Breaker
  15. No Claims Bonus
  16. Nuclear Contingency Branch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X