1. Not Operationally Ready, Maintenance
  2. Naturally Occurring Radioactive Material
  3. Normal - also nl, n, NOR, NML, NR, NO, NM, Na, N-, NAL and nom.
  4. Nuclear Ordinance Readiness Maneuver
  5. National Organization of Restoring Men
  6. Naturally occurring radioactive materials
  7. Normetal
  8. Not Operational Ready Maintenance

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X