1. Open Market Operation
  2. Operational Management Office
  3. Orthogonalized magnetic orbital
  4. Other Military Operation
  5. Office of Meteorological Observations
  6. Open market operations - also OMOs
  7. Orbiting Meteorological Observatory
  8. Orthonormal molecular orbital
  9. Other mapping organization
  10. Other Military Operations

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X