1. Object-oriented - also O2
  2. Over and Out - also OAO and O&O
  3. On Order - also o.o. and O/O
  4. Operations Office
  5. Oakley, Inc.
  6. Object Orientation
  7. Objekt Orientiert
  8. Object Orientated
  9. Object Oriented - also O-O
  10. Object-Orientation
  11. Olive oil - also OLI
  12. Operational Objective
  13. Orange Order
  14. Orbicularis oculi - also OOC
  15. Open Office
  16. Osteomalacia - also om and OOM

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X