1. Operator - also OPR, Op, OR and O
    2. Operation, Operate, Operator
    3. OPERATIONAL - also OP, OPS, OPL, O, OPR and opnl

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X