1. Poly - also pggp, PEG, PMMA, PDMS, PEO, PVA, PCL, PVC, PAA, PHB, PLGA, PET, PLA, PLL, PVP, PLG, PPF, PAH, PTFE, PGA, PEI, PAR, PSS, PPO, PMAA, PVDF, PPG, POE, PTMO, PHAs, PBT, PEU, PHA, PVAL, PEUU, PH
  2. Plantago lanceolata
  3. Poly-l-lactic
  4. Poly-l-lactide
  5. Poly-L-lactic acid - also PLA
  6. Polylactic acid - also PLA

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X