1. Percutaneous transluminal coronary angioplasty - also PCTA
  2. Percutaneous coronary balloon angioplasty
  3. Percutaneous transhepatic cholangiogram - also PTC
  4. Percutaneous transluminal balloon coronary angioplasty
  5. Patients undergoing coronary angioplasty
  6. Percutaneous coronary angioplasty
  7. Percutaneous transluminal coronary angioplasties - also PTCAs
  8. Percutaneous transluminal coronary balloon angioplasty
  9. Pyrrole-2,3,5-tricarboxylic acid
  10. Percutaneous - also percut, pc and PCE
  11. Percutaneous coronary transluminal angioplasty
  12. Percutaneous translumenal coronary angioplasty
  13. Percutaneous transluminal coronary angiography
  14. Post-percutaneous transluminal coronary angioplasty
  15. Percutaneous transluminal coronary artery angioplasty

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X