1. Rouble - also rbl.
  2. Received - also rec'd, recd, rcvd, rcd, rec. and recd.
  3. Receipt - also rec., rct., rcpt., R, Rec, Recpt, Rect and Rept
  4. Rupee - also R

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X