1. Redundant Set - also RS
  2. Reed-Solomon - also RS and R-S
  3. Range Safety - also RS
  4. Revolutions per second - also RPS, rev/s, r.p.s. and rev/sec
  5. Requisition sent
  6. Replacement/silent
  7. Roentgens per second
  8. Remote sensing - also RS

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X