1. Root mean square successive difference - also r-MSSD
    2. Root mean square of successive differences
    3. Root mean square successive differences

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X