1. Remote Terminal Unit
  2. Remote Test Unit
  3. Remote Telemetry Unit
  4. Right To Use
  5. Radio Telephone Unit
  6. Radio Tuning Unit
  7. Ready-to-use
  8. Radio Test Unit
  9. Receiver/Transmitter Unit
  10. Reinforcement training unit
  11. Real Time Unix - also RTUX
  12. Regular tobacco use
  13. Real-Time UNIX
  14. Replacement Training Unit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X