1. Technical review group
  2. Training - also Tng, TRNG, TRA, Tr, TG and Train
  3. Triglyceride - also trig, tg and TGL
  4. IATA code for Tauranga Airport, Tauranga, New Zealand
  5. T-cell rearranging gamma
  6. Target - also TGT, T and TA
  7. Target remediation goal
  8. Threshold Reporting Group
  9. Trigeminal ganglion - also tg
  10. T-cell Receptor Gamma - also TcR-gamma and TCRgamma
  11. Tactical Recon Group
  12. Test Review Group
  13. Tip and Ring Ground
  14. Training Requirement Group

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X