1. United States of America Standard Code for Information Interchange
    2. United States American Standard Code for Information Interchange
    3. USA Standard Code for Information Interchange

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X