• vegetation

  acidophilous ~ thực bì ưa axit

  aquatic ~ thưc bì ở nước

  basiphilous ~ thực bì ưa kiềm

  coastal ~ thực bì ven biển

  corticulous ~ thực bì trên vỏ cây

  current water ~ thực bì nước chảy

  field ~ thực bì (đồng) ruộng

  forest ~ thực bì rừng

  ground ~ thực bì đất

  halophytic ~ thực bì ưa mặn

  herbaceous ~ thực bì cỏ

  high mountain ~ thực bì núi cao

  hydrophilous ~ thực bì ưa ẩm

  macrophyte aquatic ~ thực bì cây lớn ở nước


  marginal ~ thực bì ven bờ

  marine ~ , maritime ~ thực bì ở biển

  meadow ~ thực bì đồng cỏ

  mire ~ thực bì đầm lầy

  mountain ~ thực bì núi

  natural ~ thực bì tự nhiên

  peat-forming ~ thảm thực vật tạo than bùn

  psammophytic ~ thực bì cát

  rheophilic ~ thực bì ưa dòng chảy

  remnant ~ thực vật sót lại

  rock ~ thực bì núi đá

  rock fissure ~ thực bì kẽ đá

  steppe ~ thực bì thảo nguyên

  tall herb ~ thực bì cỏ cao

  weed ~ thực bì cỏ dại

  xerophytic ~ thực bì chịu hạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X