• Boule d'étoffe (qu'on lance dans les festivités des régions montagneuses)
  Exister encore; rester; demeurer
  Encore
  Même
  Quant à; et

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X