• (động vật học) marouette
  Piocher
  Pioche; houe; serfouette
  Course
  (thông tục) faire une course; aller d'un trait

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X