• (cũng viết dìm) immerger; submerger; noyer; engouffrer
    Passer sous silence; étouffer; classer (une réclamation...)
    Juguler; étouffer

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X