• Plaisanter; badiner; berner; railler
    lời giễu cợt
    plaisanterie; quolibet; badinage; raillerie

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X