• (động vật học) meretrix
  (từ cũ, nghĩa cũ) coquille de meretrix (utilisée comme unité de mesure de l'opium)
  (tiếng địa phương) très petit verre (à alcool, de la grosseur d'une coquille de meretrix)
  (cũng nói chó ngao) mâtin; molosse

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X