• Avoir une appétence tyrannique pour; être atteint de toxicomanie; avoir l'habitude de
  Nghiện rượu
  être atteint de toxicomanie alcoolique, être buveur
  Nghiện thuốc phiện
  avoir une appétence tyrannique pour l'opium; être opiomane
  Nghiện thuốc
  avoir l'habitude de fumer (du tabac); être fumeur

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X