• v

  こうかいする - [後悔する]
  không làm những việc để sau này phải ăn năn (ân hận, hối hận, hối lỗi): 後悔するかもしれないことはしない
  nếu quá hy vọng thì sẽ trở thành điều sau này phải ăn năn (ân hận, hối hận, hối lỗi): 期待し過ぎると後悔することになる
  こうかい - [後悔する]
  sau này sẽ hối hận (ân hận, ăn năn, hối lỗi) về điều gì: 後で~について後悔する
  くやむ - [悔やむ]
  くいる - [悔いる]
  không ăn năn hối lỗi: 悔いるところなく
  như là hối hận (ăn năn, hối lỗi): 悔いるように
  かいしゅん - [改悛] - [CẢI THOAN]
  thời gian nhịn ăn và ăn năn hối cải: 断食と改悛の期間
  hối hận (ăn năn, ân hận, hối cải): 改悛する
  かいご - [改悟] - [CẢI NGỘ]
  ăn năn muộn màng: 手遅れ改悟
  ăn năn về tội lỗi gây ra trước đây: 前非を改悟する
  かいご - [悔悟]
  ăn năn về tội ác đã gây ra ~.: ~ 罪を悔悟して
  かいこん - [悔恨]
  có cảm giác ăn năn: 悔恨の情をもって
  くい - [悔い]
  ăn năn (hối hận, ân hận) sâu sắc: 深く悔いて
  ăn năn (hối hận, ân hận) với lỗi lầm: 間違いを悔いる
  ăn năn (hối hận, ân hận) với hành vi thiếu suy nghĩ (hành vi bồng bột, nhẹ dạ): 軽率な行為を悔いる
  こうかい - [後悔]
  hối hận (ân hận, ăn năn) không nói lên lời: ひそかな後悔
  hối hận (ân hận, ăn năn) về những lỗi lầm trong quá khứ: 過去の過ちへの後悔
  hối hận (ân hận, ăn năn) từ đáy lòng: 心の底からの後悔

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X