• n

  きゅうし - [休止]
  Đình chỉ hoàn toàn: 完全休止
  đình chỉ tạm thời công việc: 事務の一時休止
  きゅうしする - [休止する]
  Tạm thời đình chỉ kế hoạch: 計画を一時休止する
  ちゅうぜつ - [中絶する]
  đình chỉ kế hoạch: 計画を中絶する
  ていし - [停止する]
  Do gây tai nạn giao thông nên anh ta bị đình chỉ bằng lái xe 1 năm.: 彼は交通事故を起こして1年間運転免許が停止になった。
  とじる - [閉じる]
  とまる - [止まる]
  とめる - [止める]
  đình chỉ việc sử dụng bình khí: ガスを止める
  やむ - [止む]
  よす - [止す]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X