• v

  もうしこむ - [申し込む]
  はっちゅう - [発注する]
  Trường hợp bên bán không đặt hàng của nhà thầu phụ đúng hạn (làm cho hàng đến muộn) sẽ không coi là trường hợp bất khả kháng.: 売り手が適時に下請業者に発注していない場合、(商品到着の遅延の理由として)不可抗力は適用されないものとする。
  オーダーする
  đặt hàng theo kiểu dáng mà mình thích: 好きなデザインをオーダーする
  〔しなものを)ちゅうもんする - [〔品物を)注文する]
  オーダー

  Kinh tế

  ちゅうもん - [注文]
  Category: 対外貿易

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X