• v

  もうしこむ - [申し込む]
  たのむ - [頼む]
  すすめる - [薦める]
  こう - [請う]
  tôi đề nghị cô ấy có một bài nói chuyện: 彼女に一場の演説を請う
  リクエスト

  Kinh tế

  もうしこみ - [申込]
  Category: 対外貿易

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X