• n

  きくばり - [気配り]
  làm gì đó mà không chú ý (quan tâm, để ý) đến người khác: 行動に他人への気配りが欠けている
  きがある - [気がある] - [KHÍ]
  để ý đến (quan tâm, thích) ai đó một cách nghiêm chỉnh (thật lòng): 本気で(人)に気がある
  おもいやり - [思いやり]
  きくばりする - [気配りする]
  để ý (lưu ý) khi viết thư và bưu thiếp: カードや手紙を書くときに気配りする
  きづく - [気付く]
  người nghệ sĩ đó cứ đi bộ trong thành phố New York thì y như rằng mọi người lại để ý đến ông ta: そのアーティストがニューヨークの通りを歩くと、人々は必ず彼に気付く
  chú ý (để ý) đến một số điểm khác biệt lớn giữa A và B: AとBの間にいくつかのかなり大きな違いがあることに気付く
  きをつける - [気をつける]
  こだわる
  ちゅういする - [注意する]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X