• v

  すかす - [透かす]
  Họ xếp ghế mà không để chỗ trống nào cả.: 彼らは間を透かさずにいすを並べた。
  あける - [空ける]
  Sau đây sẽ còn một người nữa đến nên hãy để trống một chỗ.: あとからもう1人来ますので席を1つ空けてください。
  くうはく - [空白]
  chỗ để trống trên trang giấy: ページの空白
  cứ để trống: 空白のままにしておく
  để trống nguyên rồi ký: 空白のままで署名する
  thêm vào một dòng trống trong văn bản: 文書に空白の行を挿入する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X