• adj

  てがたい - [手堅い]
  しっかり - [確り]
  さだまる - [定まる]
  Gần đây thời tiết không ổn đinh.: 最近は天気が定まらない。
  いってい - [一定] - [NHẤT ĐỊNH]
  Đặc trưng chủ yếu của thể rắn đó là có hình dạng cố định: 固体の主要な特徴は、形状が一定であることです
  Giữ cho nhiệt độ trong phòng ổn định: 室内の温度を一定に保つ
  あんてい - [安定]
  xúc tiến việc vận hành và xây dựng một cách hiệu quả và ổn định: 効率的で安定的な~の運用と建設を促進する
  đảm bảo duy trì một thị trường năng lượng công bằng, hiệu quả và ổn định: 公平で効率的かつ安定的なエネルギー市場を確保する
  đảm bảo môi trường kinh tế vĩ mô ổn định: 安定的なマクロ経済環境を確保する
  phát triển
  あんてい - [安定]
  có liên quan đến sự ổn định của Châu Á: アジアの安定につながる
  là hết sức quan trọng đối với sự ổn định của khu vực này: この地域の安定にとって極めて重要である
  trao đổi về vấn đề hòa bình và ổn định của ~: ~の平和と安定について議論する
  あんてい - [安定]
  ổn định giá cả tại những đất nước chịu nhiều ảnh hưởng của cơn khủng hoảng: 危機の最も大きな影響を受けた国々における為替相場の安定
  あんてい - [安定する]
  công việc ổn định: ~ した仕事
  きゅうしゃ - [廐舎] - [CỨU XÁ]
  こうじょう - [恒常]
  Giả định bất biến (không đổi): 恒常仮定
  Giá đôla không đổi (ổn định): 恒常価値ドル
  Cơ thể con người có thể duy trì tính ổn định tương đối: 人間の体は相対的な恒常性を保つことができる

  Tin học

  ていじょうせい - [定常性]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X