• v

  ようりつ - [擁立]
  ようご - [擁護]
  もちこたえる - [持堪える]
  しじ - [支持する]
  しえん - [支援する]
  Ủng hộ việc rút lui của A từ B: AによるBからの撤退を支援する
  Tiếp tục ủng hộ một cách tích cực những nỗ lực của các nước đang phát triển để ~: ~する開発途上国の努力を積極的かつ継続的に支援する
  さんせい - [賛成する]
  こうえん - [後援する]
  Kế hoạch mà chính phủ ủng hộ: 政府が後援する計画
  きふ - [寄附する]
  きふ - [寄付する]
  Anh ấy đã ủng hộ năm triệu đôla cho hội chữ thập đỏ: 彼は500万ドルを赤十字に寄付した
  おうえんする - [応援する]
  tôi ủng hộ Tigers: タイガースを応援した
  tôi đã la hét để ủng hộ: 大声で応援した
  luôn ủng hộ, giúp đỡ ai đó: いつも(人)を応援している
  hãy chiến thắng đi! Chúng tôi luôn bên bạn (ủng hộ bạn): 勝て!いつも応援しているぞ
  ủng hộ công việc của ai đó: (人)の仕事を応援する
  うたう - [謳う]
  ủng hộ chủ nghĩa lý tưởng mới: 新たな理想主義を謳う
  おうえん - [応援]
  おうえんする - [応援する]
  きふ - [寄付]
  phần ủng hộ của những người hậu thuẫn: 後援者からの寄付
  きふ - [寄附]
  こうえん - [後援]
  Ủng hộ về chính trị: 政治的後援
  Có được sự ủng hộ từ các đại biểu quốc hội: 国会議員の後援がある

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X