• n

  げんぶん - [原文]
  Đọc bản gốc tác phẩm của ai đó: 原文で(人)の作品を読む
  khác một chút so với bản gốc: 原文とは少し違う
  Dịch sát nghĩa với bản gốc: 原文に近い訳
  Dịch trung thành với bản gốc: 原文に忠実な翻訳
  Thay thế một từ hay một cùm từ trong bản gốc thành một từ được dịch ra: 原文の語句を訳語に置き換える
  bản dịch n
  げんばん - [原版] - [NGUYÊN PHẢN]
  げんしょ - [原書]
  đọc bằng tài liệu gốc (văn bản gốc, bản gốc): 原書で読む
  げんこうようし - [原稿用紙]
  ~ tờ giấy bản gốc chứa bốn trăm ký tự: 400字詰め原稿用紙で_枚
  げんこう - [原稿]
  bản gốc của luận văn về : ~に関する論文の原稿
  bản gốc ban đầu: (元の)原稿
  bản gốc rất dễ đọc: とても読みやすい原稿
  bản thảo (bản gốc) được đánh máy: タイプした原稿

  Kinh tế

  げんぽん - [原本]
  せいほん - [正本]
  Category: 対外貿易

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X