• v

  めいずる - [命ずる]
  めいじる - [命じる]
  anh ta được bổ nhiệm chức trưởng phòng: 彼は課長を命ぜられた
  ほにん - [補任]
  とうようする - [登用する]
  bổ nhiệm /đưa nguời thân vào vị trí quan trọng: 要職に親族を登用する
  bổ nhiệm/phân công phụ nữ: ~に女性を積極的に登用する
  とうようする - [登庸する]
  bổ nhiệm người có tài: 人才を 登庸する
  しめい - [指名する]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X