• n

  れっこく - [列国]
  Nước thành viên của các quốc gia: 列国の一員
  ばんこく - [万国]
  しょこく - [諸国]
  くにぐに - [国々]
  Hầu hết các nước châu Phi trước kia đều là thuộc địa.: アフリカの国々のほとんどは以前は植民地だった。
  かっこく - [各国]
  các nước Châu âu: EU各国
  thúc đẩy mối quan hệ hợp tác với các nước: 各国との二国間協力を進める
  vấn đề chung của các nước: 各国に共通の問題
  かくこく - [各国]
  các nước thành viên EU: EU各国
  các nước có liên quan: 関係各国
  tất cả các nước trên thế giới: 世界各国
  các nước vùng Trung Đông: 中東各国
  anh ta đã thu mua sách cho bọn trẻ ở tất cả các nước trên thế giới : 彼は世界各国から子ども向けの本を買い集めた

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X