• n

  ならし - [平均] - [BÌNH QUÂN]
  ごぶ - [五分]
  khả năng chiến thắng là cân bằng, năm mươi năm mươi: 勝つ可能性は五分五分だ
  cơ hội thành công cân bằng nhau (năm mươi năm mươi): 成功できるチャンスは五分五分だ
  chấp nhận sự cân bằng (năm mươi năm mươi): 五分五分と認める
  きんこう - [均衡]
  cân bằng tỷ giá hối đoái: 為替相場の均衡
  cân bằng giá cả: 価格均衡
  sự cân bằng xã hội dễ bị phá vỡ: 壊れやすい社会的均衡
  きんとう - [均等]
  cân bằng cơ hội (tuyển dụng): (雇用)機会均等
  cân bằng cơ hội việc làm: 職場の機会均等
  tạo cơ hội gì đó cân bằng (đồng đều, công bằng) cho ~: ...に均等な~の機会を与える
  tỷ lệ cân đối (cân bằng): 均等な割合
  trong điều kiện đồng đều (công bằng): 均等な条件の下で

  Tin học

  バランシング

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X